ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА ХОТЕЛ АДРИА

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ,  уреждат взаимоотношенията между ГРАНИТИ ЕООД и потребителите на интернет страницата на хотел Адриа www.hotel-adria.eu.

ГРАНИТИ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 121205956, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Селиолу №1, имейл адрес: manager@hotel-adria.eu. телефон: 0888457733.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате предлагани от сайта http:www.hotel-adria.eu  услуги.

Чл.1. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на резервацията на стая в хотела.

Чл. 2. Потвърждаването на Общите условия е необходимо условие за резервирането на хотелска стая в хотел Адриа. С чекването на кутийката „Съгласен съм с общите условия за ползване на сайта“ се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

Чл. 3. (1) ГРАНИТИ ЕООД идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://www.hotel-adria.eu и на IP адреса на Потребителя. ГРАНИТИ ЕООД събира и използва информация, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, която включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при попълването на резервационната форма.

Чл. 4. ГРАНИТИ ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия.

Чл.5. При попълване на заявлението за резервация, Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на ГРАНИТИ ЕООД данни.

Чл. 6. Цените на стаите, са тези, посочени на уебсайта на ГРАНИТИ ЕООД към момента на извършване на резервацията, освен в случаи на очевидна грешка.

Чл. 7. ГРАНИТИ ЕООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите хотелски стаи, като такива промени няма да засягат вече извършени резервации.

Чл. 8. Потребителят може да заплати цената на резервираната стая като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности.

Чл. 9. Потребителят има право да се откаже от резервацията си, без да посочва причина, без да дължи обезщетение в срок до 2 дни преди датата на настаняване, като трябва да уведоми писмено ГРАНИТИ ЕООД за решението си да се откаже

ГРАНИТИ ЕООД се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия.